Algemene Voorwaarden

Op onze activiteiten zijn, tenzij anders overeengekomen, de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een tussentijdse verkoop, een tussentijdse verhuur of verpachting blijft voorbehouden.
  • Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van ons aanbod en de daarin opgenomen gegevens kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit ervan.
  • Iedere opdrachtgever heeft voor de aankoop, verkoop, huur of verhuur de gebruikelijk plaatselijke leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
  • Sluit een geïnteresseerde door onze werkzaamheden als makelaar – o.a. het ontvangen van een exposé en / of overige inlichtingen – een overeenkomst dan is er voor het tekenen van het koopverdrag bij de notaris de provisie verschuldigd die in het exposé en / of op de website genoemd wordt. De provisie bedraagt in principe 3,63% incl BTW of, bij pacht en huur, 2 tot 3 x de maandhuur/pacht.
  • Deze provisie is ook verschuldigd wanneer een plaatsvervangende transactie plaats vindt. Dat wil zeggen dat er een overkomst wordt gesloten voor een ander aan de verkoper toebehorend object, dan wel wanneer de koper optreedt als andere partij, bijv BV of met samen met anderen.
  • De opdrachtgever verplicht zich de inlichtingen over het aangeboden object en de door ons versterkte mededelingen vertrouwelijk te behandelen. Deze mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven.
  • Wanneer er door een ongeoorloofde doorgave aan een derde tussen deze derde en de verkoper van het aangeboden object een koopovereenkomst tot stand komt, dan is de opdrachtgever of de ontvanger van het exposé voor de in het exposé genoemde provisie aansprakelijk, ook wanneer de opdrachtgever of de ontvanger van het exposé zich op het ontbreken van de wettelijke bepalingen beroept. De aanspraak op provisie is ook dan nog rechtsgeldig wanneer door onze informatie of door onze bemiddeling een koopovereenkomst afgesloten is, ook wanneer de overeenkomst pas na afloop van de makelaarsovereenkomst plaats vindt.
  • Wordt ons een overeenkomst, waarvoor provisie verschuldigd is, niet medegedeeld, dan begint de verjaringstermijn aangaande ons recht op provisie pas na afloop van het jaar waarin wij het bestaan van de overeenkomst te weten zijn gekomen. Dit geldt ook dan, wanneer de opdrachtgever of de ontvanger van een exposé er bij vergissing vanuit is gegaan dat er over de overeenkomst geen provisie verschuldigd was.
  • Alpen-Immo.nl is niet verantwoordelijk voor het naleven van het afgesloten of bemiddelde contract door de contractanten. De (gedeeltelijke) niet-naleving van het afgesloten of bemiddelde contract, de aanspraak op de mogelijkheid zich uit het contract terug te trekken, de opheffing van het contract of een prijsverlaging na de voltrekking van het contract zullen het honorarium of de aansprakelijkheid niet beïnvloeden. Daarenboven staat Alpen-Immo.nl niet in voor beslissingen van overheidsdiensten vóór of na de aankoop (bv belastingdienst, kadaster) noch voor enige andere heffingen of fiscale verplichtingen voor de opdrachtgever die het gevolg zijn van de voorgenomen of plaatsgevonden aankoop. Indien het gaat om de bemiddeling voor een gebouw, is Alpen-Immo.nl niet verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit noch voor het overeenstemmen van de bouwafmetingen op het te verkopen eigendom met de aangegeven afmetingen op de bouwplannen of met de bouwkundige wetgeving. Daarvoor zijn koper en verkoper onderling verantwoordelijk. Alpen-Immo.nl staat niet garant voor de correctheid en volledigheid van de door de verkoper verstrekte informatie.
  • Voor de volledigheid en de juistheid van de in de exposé vermelde gegevens en de aan ons ter beschikking gestelde stukken en verstrekte inlichtingen kunnen wij ondanks een zorgvuldige verwerking geen verantwoording nemen.

December 2012